Počasí Dnes 15°C Zítra 9°C
Správní odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Správní odbor > 03 - Oddělení matrik a státního občanství

03 - Oddělení matrik a státního občanství

Oddělení matrik a státního občanství

Jméno Telefon Email, Kancelář, Funkce
Mgr. Ježková Jaroslava 485226464 , C 208 , Vedoucí oddělení matrik a státního občanství, zástupce vedoucího správního odboru
Ing. Vaňková Nikola 485226371 , C 209 , Matriční agendy - zástup. Potvrzení matričních dokladů do ciziny.
Bc. Šrýtr Jakub 485226232 , C 209 , Státní občanství pro okres JABLONEC NAD NISOU. Metodik správních činností - evidence obyvatel, OP a CD. Metodik vidimace a legalizace.
Čermáková Věra 485226381 , C 211 , Státní občanství pro okres LIBEREC. Matriční spisovna.
Mgr. Jandová Eva 485226382 , C 210 , Státní občanství pro okres ČESKÁ LÍPA. Matrika. Metodik agend státního občanství.
Pospíšilová Diana 485226320 , C 210 , Státní občanství pro okres SEMILY. Veřejné sbírky. Identifikace. Poradenství EO, OP a CD.

     

Do zahraničí budou moci cestovat od 27. června děti bez rozdílu věku jen s občankou nebo pasem

 

Už mám občanku nebo pas?

 

Konec platnosti zápisu dětí do cestovního dokladu – pasu rodičů, je stanoven Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009.

Zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné do 26. června 2012. To znamená, že cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů bude možné jen do 26. června 2012.

Od 27. června 2012 budou děti moci cestovat do zahraničí POUZE se svým vlastním cestovním dokladem. Od tohoto data tedy musí mít každý občan ČR (včetně nejmenších dětí) při cestě do zahraničí svůj vlastní doklad totožnosti.

 

V rámci Evropské unie stačí k překračování státních hranic občanský průkaz, mimo tuto zónu je třeba prokazovat totožnost cestovním pasem. Od 1. 1. 2012 je možnost vydat občanský průkaz i dětem (občanům ČR) mladším 15 let.

 

Podkladem pro vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji a občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pro dítě mladší 15 let je: rodný list dítěte a doklad totožnosti jeho zákonného zástupce. Osvědčení o státním občanství ČR se již nevyžaduje. Pouze v případě pochybnosti o státním občanství dítěte může příslušný úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působností) vyžadovat doložení dokladu o státním občanství.

 

Žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se již nevyplňují na úředním tiskopisu, ale jsou pořízeny elektronicky příslušným pracovníkem přímo na úřadu, fotografie se již také nepředkládají, podoba občana a otisky prstů se pořizují přímo na pracovišti, proto je nutná osobní přítomnost dítěte.

 

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji a občanský průkaz se strojově čitelnými údaji pro dítě do 15 let se vydává ve lhůtě do 30 dnů s platností na 5 let. Správní poplatek u cestovního pasu  činí 100 Kč, u občanského průkazu 50 Kč.

 

Náplň činnosti oddělení matrik a státního občanství dne Organizačního řádu KÚ LK

Oddělení matrik poskytuje obcím Libereckého kraje metodickou pomoc, a to v rámci svých působností. Provádí kontroly výkonu přenesené působnosti obcí Libereckého kraje, a to v rámci svých působností.

Přenesená působnost

1. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči matričním úřadům ve svém správním obvodu na úseku matrik a agend souvisejících,

2. provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin včetně metodické pomoci u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ve správním obvodu kraje a další úkony spojené s agendou matrik podle zákona o matrikách,

3. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním úřadům ve svém správním obvodu na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních

dokladů,

4. vede matriční spisovnu a zajišťuje úkony s tím spojené podle příslušných předpisů,

5. zajišťuje provedení zkoušek matrikářů úřadů obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu,

6. zajišťuje výkon agendy státního občanství podle příslušných právních předpisů,

7. zajišťuje zkoušku ověření znalosti českého jazyka žadatele o udělení státního občanství ČR,

8. je zpracovatelem a uživatelem údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel pro Ministerstvo vnitra, a to v rozsahu zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, v rámci součinnosti s ostatními státními orgány vydává na základě jejich dožádání o těchto údajích písemné potvrzení,

9. poskytuje písemně údaje obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti vedené v informačním systému k jeho osobě,

10. provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,

11. zajišťuje provedení zkoušek uchazečů úřadů obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu – ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,

12. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutím matričních úřadů na úseku matrik a změny jména a příjmení,

13. vede agendu veřejných sbírek podle zákona o veřejných sbírkách, včetně kontroly a dozoru,

14. vyměřuje a vybírá správní poplatky za úkony dle náplně oddělení, stanovené v sazebníku správních poplatků – zákon č. 634/2004 Sb., v platném znění,

15. provádí legalizaci matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. 12. 1958, vydaných matričními úřady, mají-li být použity v cizině,

16. vede vzory otisků úředních razítek matričních úřadů a podpisové vzory matrikářů včetně jejich změn a plnění oznamovacích povinností

17. vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisech matrik vedených do 31. 12. 1958 v případech, je-li osvědčen právní zájem a nelze-li údaj zjistit z matriční knihy, popřípadě je vznesena námitka o správnosti zápisu v matriční knize,

18. povoluje nahlédnout do sbírky listin, kterou vede a aktualizuje, za splnění podmínek stanovených platným právním předpisem,

19. vede vzory otisků úředních razítek obcí s rozšířenou působností a podpisové vzory úředníků provádějících vidimaci a legalizaci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností včetně jejich změn a plní oznamovací povinnost vůči Ministerstvu zahraničních věcí,

20. vede evidenci úředníků provádějících u krajského úřadu vidimaci a legalizaci, včetně plnění oznamovací povinnosti vůči Ministerstvu vnitra v případě jejich změn a vede evidenci paralelně vedených ověřovacích knih,

21. rozhoduje o povolení uzavření manželství zástupcem podle zákona o rodině,

22. zajišťuje obnovení opisu matriční knihy pořízený podle dřívějších předpisů, pokud se tato zničí nebo ztratí a není-li zachována sbírka listin,

23. provádí identifikaci fyzické a právnické osoby a vystavuje o provedení identifikace veřejnou listinu.

Zpracovávám...