Počasí Dnes °C
Správní odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Správní odbor > Oddělení matrik a státního občanství

Oddělení matrik a státního občanství

Oddělení matrik a státního občanství

Jméno Telefon Email, Kancelář, Funkce
Mgr. Ježková Jaroslava 485226464 , C 209 , Vedoucí oddělení matrik a státního občanství, zástupce vedoucího správního odboru
Ing. Pavčová Nikola 485226372 , C 208 , Státní občanství pro okres SEMILY. Metodik správních činností a matrik. Potvrzování matričních dokladů do ciziny.
Mgr. Fátor David 485226232 , C 208 , Metodik správních činností - evidence obyvatel, OP a CD.
Boháčková Dagmar 485226371 , C 210 , Zástup na oddělení, úsek matrika.
Čermáková Věra 485226381 , C 211 , Státní občanství pro okres LIBEREC. Metodik krajské matriční spisovny.
Mgr. Jandová Eva 485226382 , C 210 , Státní občanství pro okres JABLONEC NAD NISOU a ČESKÁ LÍPA. Matrika. Metodik agend státního občanství.

Oddělení matrik a státního občanství provádí kontrolní činnosti a poskytuje metodickou pomoc:

215 obcím na úseku evidence obyvatel-ohlašovna.

176 obcím na úseku vidimace a legalizace.

47 matričním úřadům – vedení matrik a matriční spisovny, užívání jména a příjmení.

10 matričním úřadům v postavení úřadu s rozšířenou působností.

10 OÚORP – úseky správních činností EO a RČ, OP a CD.

 

Náplň činnosti oddělení matrik a státního občanství dle Organizačního řádu KÚ LK

Oddělení matrik poskytuje obcím Libereckého kraje metodickou pomoc, a to v rámci svých působností. Provádí kontroly výkonu přenesené působnosti obcí Libereckého kraje, a to v rámci svých působností.

Přenesená působnost

1. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči matričním úřadům ve svém správním obvodu na úseku matrik a agend souvisejících,

2. provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin včetně metodické pomoci u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ve správním obvodu kraje a další úkony spojené s agendou matrik podle zákona o matrikách,

3. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním úřadům ve svém správním obvodu na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních

dokladů,

4. vede matriční spisovnu a zajišťuje úkony s tím spojené podle příslušných předpisů,

5. zajišťuje provedení zkoušek matrikářů úřadů obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu,

6. zajišťuje výkon agendy státního občanství podle příslušných právních předpisů,

7. zajišťuje zkoušku ověření znalosti českého jazyka žadatele o udělení státního občanství ČR,

8. je zpracovatelem a uživatelem údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel pro Ministerstvo vnitra, a to v rozsahu zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, v rámci součinnosti s ostatními státními orgány vydává na základě jejich dožádání o těchto údajích písemné potvrzení,

9. poskytuje písemně údaje obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti vedené v informačním systému k jeho osobě,

10. provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,

11. zajišťuje provedení zkoušek uchazečů úřadů obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu – ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,

12. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutím matričních úřadů na úseku matrik a změny jména a příjmení,

13. vyměřuje a vybírá správní poplatky za úkony dle náplně oddělení, stanovené v sazebníku správních poplatků – zákon č. 634/2004 Sb., v platném znění,

14. provádí legalizaci matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. 12. 1958, vydaných matričními úřady, mají-li být použity v cizině,

15. vede vzory otisků úředních razítek matričních úřadů a podpisové vzory matrikářů včetně jejich změn a plnění oznamovacích povinností

16. vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisech matrik vedených do
31. 12. 1958 v případech, je-li osvědčen právní zájem a nelze-li údaj zjistit z matriční knihy, popřípadě je vznesena námitka o správnosti zápisu v matriční knize,

17. povoluje nahlédnout do sbírky listin, kterou vede a aktualizuje, za splnění podmínek stanovených platným právním předpisem,

18. vede vzory otisků úředních razítek obcí s rozšířenou působností a podpisové vzory úředníků provádějících vidimaci a legalizaci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností včetně jejich změn a plní oznamovací povinnost vůči Ministerstvu zahraničních věcí,

19. vede evidenci úředníků provádějících u krajského úřadu vidimaci a legalizaci, včetně plnění oznamovací povinnosti vůči Ministerstvu vnitra v případě jejich změn a vede evidenci paralelně vedených ověřovacích knih,

20. rozhoduje o povolení uzavření manželství zástupcem podle zákona o rodině,

21. zajišťuje obnovení opisu matriční knihy pořízený podle dřívějších předpisů, pokud se tato zničí nebo ztratí a není-li zachována sbírka listin,

 

Zpracovávám...