Počasí Dnes 2°C Zítra 2°C
Správní odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Správní odbor > Oddělení matrik a státního občanství

Oddělení matrik a státního občanství

Oddělení matrik a státního občanství

Jméno Telefon Email, Kancelář, Funkce
Mgr. Ježková Jaroslava 485226464 , C 208 , Vedoucí oddělení matrik a státního občanství, zástupce vedoucího správního odboru
Ing. Pavčová Nikola 485226371 , C 209 , Státní občanství pro okres SEMILY. Metodik matričních agend. Potvrzování matričních dokladů do ciziny.
Bc. Šrýtr Jakub 485226232 , C 209 , Metodik správních činností - evidence obyvatel, OP a CD. Metodik vidimace a legalizace.
Čermáková Věra 485226381 , C 211 , Státní občanství pro okres LIBEREC. Metodik krajské matriční spisovny.
Mgr. Jandová Eva 485226382 , C 210 , Státní občanství pro okres JABLONEC NAD NISOU a ČESKÁ LÍPA. Matrika. Metodik agend státního občanství.
Pospíšilová Diana 485226320 , C 210 , Veřejné sbírky. Identifikace. Poradenství EO, OP a CD.

Konzultace pro OBCE LK - uchazeče ke zkoušce z ověřování

Oddělení matrik a státního občanství připravilo na čtvrtek 11. 8. 2016 od 9 hod. v budově krajského úřadu konzultaci k agendě vidimace a legalizace (ověřování).

Konzultace je určena zejména pro úředníky-uchazeče, kteří se připravují na zkoušku u krajského úřadu, případně pro uchazeče z obecních úřadů Libereckého kraje, jejichž úředníci jsou přihlášeni ke zkoušce u příslušného Obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Účastníkům bude vyložen zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování a prováděcí vyhláška č. 36/2006 Sb. Dále se dozví o vybraných ustanoveních ze souvisejících právních předpisů, zejména z oblasti správních poplatků, notářského a správního řádu.

Kromě těchto cílených konzultaci určených pro menší skupinu posluchačů, připravuje naše oddělení nyní seminář pro všechny obce LK, které vidimaci a legalizaci provádějí, a to na úterý 20. září 2016 od 9 hodin v multimediálním sále krajského úřadu (přihlášky na tento seminář budou rozeslány začátkem měsíce září).

Mgr. Jaroslava Ježková, vedoucí oddělení  

 

Před dovolenou si zkontrolujte platnost svého cestovního dokladu!

S blížícím se obdobím letních prázdnin a dovolených upozorňujeme všechny občany, zejména ty, kteří chtějí vycestovat do zahraničí, aby si zkontrolovali platnost svého cestovního pasu, případně občanského průkazu (v rámci Evropské unie stačí k překračování státních hranic občanský průkaz). „Stává se poměrně často, že až teprve těsně před odjezdem do zahraničí si lidé otevřou svůj cestovní pas a zjistí, že platnost v lepším případě končí za 2 týdny, v horším případě již skončila a pak musí rychle na úřad pro nový“ uvádí Mgr. Ježková, vedoucí oddělení matrik a státního občanství krajského úřadu, do jehož působnosti patří i agendy osobních dokladů.

„Lhůta pro vyhotovení cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je 30 dní, proto nenechávejte vyřízení vašich dokladů na poslední chvíli – vyhnete se tak největšímu náporu na pracovištích, která zajišťují nabírání žádostí. Správní poplatek je ve výši 600 Kč (pro občany mladší 15 let 100 Kč).

Na žádost lze vydat i cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, tzv. „blesk“, který se vyhotovuje ve lhůtě do 15 dnů. Správní poplatek je 1500 Kč (pro občany mladší 15 let 1000 Kč). Platnost tohoto dokladu je pouze 6 měsíců; navíc tento typ cestovního dokladu neumožňuje vycestování do všech zemí, některé země např. vyžadují delší platnost cestovního dokladu“ doplňuje metodik správních činností a vidimace a legalizace Bc. Jakub Šrýtr.

Bc. Šrýtr dále uvádí nejdůležitější informace pro podání žádosti o nový cestovní pas:

Kde lze podat žádost

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu.

Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu; žádost lze podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo u kteréhokoliv matričního úřadu.

Kde lze cestovní pas převzít

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze převzít jen u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji lze převzít u orgánu příslušného k jeho vydání nebo jiného úřadu, který občan uvedl v žádosti.

Autor článku:

Bc. Jakub Šrýtr, metodik správních činností a vidimace a legalizace, odd. matrik a státního občanství, správní odbor, Krajský úřad Libereckého kraje, tel. 485 226 232.

 

Náplň činnosti oddělení matrik a státního občanství dle Organizačního řádu KÚ LK

Oddělení matrik poskytuje obcím Libereckého kraje metodickou pomoc, a to v rámci svých působností. Provádí kontroly výkonu přenesené působnosti obcí Libereckého kraje, a to v rámci svých působností.

Přenesená působnost

1. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči matričním úřadům ve svém správním obvodu na úseku matrik a agend souvisejících,

2. provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin včetně metodické pomoci u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ve správním obvodu kraje a další úkony spojené s agendou matrik podle zákona o matrikách,

3. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním úřadům ve svém správním obvodu na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních

dokladů,

4. vede matriční spisovnu a zajišťuje úkony s tím spojené podle příslušných předpisů,

5. zajišťuje provedení zkoušek matrikářů úřadů obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu,

6. zajišťuje výkon agendy státního občanství podle příslušných právních předpisů,

7. zajišťuje zkoušku ověření znalosti českého jazyka žadatele o udělení státního občanství ČR,

8. je zpracovatelem a uživatelem údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel pro Ministerstvo vnitra, a to v rozsahu zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, v rámci součinnosti s ostatními státními orgány vydává na základě jejich dožádání o těchto údajích písemné potvrzení,

9. poskytuje písemně údaje obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti vedené v informačním systému k jeho osobě,

10. provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,

11. zajišťuje provedení zkoušek uchazečů úřadů obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu – ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,

12. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutím matričních úřadů na úseku matrik a změny jména a příjmení,

13. vede agendu veřejných sbírek podle zákona o veřejných sbírkách, včetně kontroly a dozoru,

14. vyměřuje a vybírá správní poplatky za úkony dle náplně oddělení, stanovené v sazebníku správních poplatků – zákon č. 634/2004 Sb., v platném znění,

15. provádí legalizaci matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. 12. 1958, vydaných matričními úřady, mají-li být použity v cizině,

16. vede vzory otisků úředních razítek matričních úřadů a podpisové vzory matrikářů včetně jejich změn a plnění oznamovacích povinností

17. vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisech matrik vedených do 31. 12. 1958 v případech, je-li osvědčen právní zájem a nelze-li údaj zjistit z matriční knihy, popřípadě je vznesena námitka o správnosti zápisu v matriční knize,

18. povoluje nahlédnout do sbírky listin, kterou vede a aktualizuje, za splnění podmínek stanovených platným právním předpisem,

19. vede vzory otisků úředních razítek obcí s rozšířenou působností a podpisové vzory úředníků provádějících vidimaci a legalizaci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností včetně jejich změn a plní oznamovací povinnost vůči Ministerstvu zahraničních věcí,

20. vede evidenci úředníků provádějících u krajského úřadu vidimaci a legalizaci, včetně plnění oznamovací povinnosti vůči Ministerstvu vnitra v případě jejich změn a vede evidenci paralelně vedených ověřovacích knih,

21. rozhoduje o povolení uzavření manželství zástupcem podle zákona o rodině,

22. zajišťuje obnovení opisu matriční knihy pořízený podle dřívějších předpisů, pokud se tato zničí nebo ztratí a není-li zachována sbírka listin,

23. provádí identifikaci fyzické a právnické osoby a vystavuje o provedení identifikace veřejnou listinu.

Zpracovávám...