Počasí Dnes °C
Správní odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Správní odbor > Oddělení Krajský živnostenský úřad

Oddělení Krajský živnostenský úřad

Oddělení Krajský živnostenský úřad

Oddělení Krajský živnostenský úřad  
  Ing. Horáček Jaroslav 485226641 , C 204 , vedoucí oddělení Krajský živnostenský úřad
  Ing. Bulířová Ivana 485226644 , C 205 , metodik a kontrolor
  Pospíšilová Diana 485226320 , C 205 , kontrolor,živnostenský rejstřík,veřejné sbírky,identifikace

133 oddělení Krajský živnostenský úřad
 

Přenesená působnost

  1. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost včetně výkonu funkce centrálních registračních míst a jednotných kontaktních míst vůči obecním živnostenským úřadům, koordinuje společnou kontrolní činnost obecních živnostenských úřadů s Českou obchodní inspekcí, Policií České republiky a jinými orgány veřejné správy, zpracovává požadavky na součinnost a vyhodnocuje výsledky kontrolní činnosti obecních živnostenských úřadů na žádost Ministerstva průmyslu a obchodu
  2. organizuje a řídí porady vedoucích obecních živnostenských úřadů, metodicky usměrňuje a sjednocuje postupy k aplikaci živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů u obecních živnostenských úřadů, může nařídit provedení živnostenské kontroly obecním živnostenským úřadům, vyřizuje stížnosti na činnost obecních živnostenských úřadů, posuzuje a schvaluje požadavky obecních živnostenských úřadů na opravu dat zapsaných do živnostenského rejstříku, eviduje informace k nestandardním dotazům do externích registrů veřejné správy a podává o této činnosti přehledy správci živnostenského rejstříku, vyřizuje žádosti obecních živnostenských úřadů o prodloužení lhůty k vydání výpisu podle § 47 odst. 9 živnostenského zákona, dozoruje dodržování pravidel užití informačních systémů veřejné správy obecními živnostenskými úřady
  3. provádí úkony svěřené nadřízenému správnímu orgánu podle zákona správní řád a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zejména rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecních živnostenských úřadů, přezkoumává pravomocná rozhodnutí a rozhoduje o žádostech účastníků na povolení obnovy řízení ve věcech:

     a) vzniku, změny, zániku živnostenského oprávnění
     b) přestupků podle živnostenského zákona
     c) přestupků na úseku podnikání a přestupků na úseku porušování práv k obchodní firmě podle
         zákona o některých přestupcích
     d) dodržování povinností při prodeji výrobků a služeb podle zákona na ochranu spotřebitele
     e) omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
     f)  označení tabákových výrobků podle zákona o spotřebních daních, dodržování zákazu 
         prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky
         návykových látek
     g) značení lihu a nakládání s lihem podle zákona o povinném značení lihu
     h) vyřazení zemědělského podnikatele z evidence
     i)  cenové kontroly prováděné obecními úřady podle § 11 a § 13 zákona o cenách

4.  spolupracuje s odborem živností Ministerstva průmyslu a obchodu při zajišťování jednotnosti
     stanovisek k živnostenskému zákonu a předpisům souvisejícím, zpracovává koncepční 
     materiály k aplikaci živnostenskoprávních předpisů

5.  poskytuje metodickou pomoc a poradenství při aplikaci živnostenskoprávních předpisů ostatním
     odborům krajského úřadu, jiným orgánům veřejné správy a veřejnosti

6.  spolupracuje na úseku živnostenského podnikání a podnikání v zemědělství s příslušnými
     správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské
     podnikání a podnikání v zemědělství, spolupracuje s hospodářskou a agrární komorou,
     podnikatelskými svazy a sdruženími

7.  je provozovatelem živnostenského rejstříku

8.  vykonává koordinační kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům na
     úseku podnikání v zemědělství

9.  vyřizuje podněty a vykonává dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy, vede řízení
     podle zákona o kontrole a navazující řízení o správních deliktech v prvním stupni podle zákona
     o regulaci reklamy, ukládá správní tresty za přestupky, případně ukládá zvláštní opatření

10.  spolupracuje na úseku regulace reklamy s příslušnými správními orgány a profesními
       sdruženími, v případě potřeby si vyžaduje od těchto orgánů odborná stanoviska

11.  vyřizuje podněty a provádí cenovou kontrolu prodeje zboží a služeb v maloobchodě v obvodu
       Libereckého kraje podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ukládá
       správní tresty za porušení § 11, § 13 a § 13a zákona o cenách

12.  zpracovává požadavky na součinnost vyžádané odborem cenové politiky Ministerstva financí,
       zejména vyhotovuje přehled provedených cenových kontrol a pravomocných rozhodnutí o
       uložení pokuty a předává je ke zveřejnění v Cenovém věstníku podle zákona o cenách,
       shromažďuje za Liberecký kraj informace o provedené cenové regulaci nařízením kraje podle
       zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen a informace předává na vyžádání
       Ministerstvu financí

13.  vede agendu veřejných sbírek podle zákona o veřejných sbírkách, včetně kontroly a dozoru

14.  provádí identifikaci fyzické a právnické osoby podle zákona o některých opatřeních proti
       legalizaci výnosu z trestné činnosti, a vystavuje o provedení identifikace veřejnou listinu

 

Zpracovávám...