Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Správní odbor

Oddělení matrik a státního občanství

Oddělení matrik a státního občanství provádí kontrolní činnosti a poskytuje metodickou pomoc:

215 obcím na úseku evidence obyvatel-ohlašovna.

169 obcím na úseku vidimace a legalizace.

46 matričním úřadům – vedení matrik a matriční spisovny, užívání jména a příjmení.

10 matričním úřadům v postavení úřadu s rozšířenou působností.

10 OÚORP – úseky správních činností EO a RČ, OP a CD.

 

Náplň činnosti oddělení matrik a státního občanství dle Organizačního řádu KÚ LK

Oddělení matrik poskytuje obcím Libereckého kraje metodickou pomoc, a to v rámci svých působností. Provádí kontroly výkonu přenesené působnosti obcí Libereckého kraje, a to v rámci svých působností.

Přenesená působnost

1. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči matričním úřadům ve svém správním obvodu na úseku matrik a agend souvisejících

2. provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin včetně metodické pomoci u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ve správním obvodu kraje a další úkony spojené s agendou matrik podle zákona o matrikách

3. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním úřadům ve svém správním obvodu na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních

dokladů

4. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním úřadům ve svém správním obvodu na úseku vidimace a legalizace, příp. dalších činností podle působnosti oddělení

5. vykonává působnosti podle zákona o matrikách, vede matriční spisovnu a zajišťuje úkony s tím spojené podle příslušných předpisů

6. zajišťuje přípravu a provedení zkoušek ověřování odborné způsobilosti k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin (matriční zkouška) zaměstnanců zařazených do matričních úřadů ve svém správním obvodu

7. vede evidenci příprav a provedení matričních zkoušek v LK

8. zajišťuje výkon agendy státního občanství podle příslušných právních předpisů

9. zajišťuje přípravu a provádění slavnostních obřadů – složení státoobčanského slibu po udělení státního občanství České republiky a předání „Listiny o udělení státního občanství“
10. je zpracovatelem a uživatelem údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel pro Ministerstvo vnitra, a to v rozsahu zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, v rámci součinnosti s ostatními státními orgány vydává na základě jejich dožádání o těchto údajích písemné potvrzení
11. poskytuje písemně údaje obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti vedené v informačním systému k jeho osobě
12. provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
13. zajišťuje provedení zkoušek uchazečů úřadů obcí s rozšířenou působností ve svém

správním obvodu – ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
14. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutím matričních úřadů na úseku matrik a změny jména a příjmení a zajišťuje postupy dle správního řádu v rámci svých působností

15. rozhoduje o podaných odvoláních ve věci zápisu údajů souvisejících s trvalým pobytem a zápisů adresy pro doručování dle zvláštního právního předpisu do ISEO dle zákona o evidenci obyvatel a zajišťuje postupy dle správního řádu v rámci svých působností
16. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí o přestupku ve věcech evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů
17. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí o přestupku ve věcech matrik, jména a příjmení
18. ve věci odepření vydání cestovního dokladu podle § 23 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů:
a) rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
b) rozhoduje o podaných žádostech účastníků řízení na povolení obnovy řízení podle § 100 správního řádu a přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
c) z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v přezkumném řízení dle § 94 a dalších správního řádu
19. ve věci občanských průkazů podle § 35 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění:
a) rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
b) rozhoduje o podaných žádostech účastníků řízení na povolení obnovy řízení podle § 100 správního řádu a přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

c) z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřad obcí s rozšířenou působností v přezkumném řízení podle § 94 an. správního řádu

20. vyměřuje a vybírá správní poplatky za úkony dle náplně oddělení, stanovené v sazebníku správních poplatků – zákon č. 634/2004 Sb., v platném znění

21. provádí legalizaci matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. 12. 1958, vydaných matričními úřady, mají-li být použity v cizině

22. vede vzory otisků úředních razítek matričních úřadů a podpisové vzory matrikářů včetně jejich změn a plnění oznamovacích povinností
23. vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisech matrik vedených
do 31. 12. 1958 v případech, je-li osvědčen právní zájem a nelze-li údaj zjistit z matriční knihy, popřípadě je vznesena námitka o správnosti zápisu v matriční knize
24. povoluje nahlédnout do sbírky listin, kterou vede a aktualizuje, za splnění podmínek stanovených platným právním předpisem

25. vede vzory otisků úředních razítek obcí s rozšířenou působností a podpisové vzory úředníků provádějících vidimaci a legalizaci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností včetně jejich změn a plní oznamovací povinnost vůči Ministerstvu zahraničních věcí

26. vede evidenci úředníků provádějících u krajského úřadu vidimaci a legalizaci, včetně plnění oznamovací povinnosti vůči MV v případě jejich změn a vede evidenci paralelně vedených ověřovacích knih
27. rozhoduje o povolení uzavření manželství zástupcem podle občanského zákoníku
28. zajišťuje obnovení opisu matriční knihy pořízený podle dřívějších předpisů, pokud se tato zničí nebo ztratí a není-li zachována sbírka listin

Oddělení matrik a státního občanství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Kvapilová Helena vedoucí oddělní matrik a státního občanství; státní občanství pro okres JABLONEC NAD NISOU; metodik matrik, vidimace a legalizace; potvrzování matričních dokladů do ciziny C 209 485226464
723 919 433
helena.kvapilova@kraj-lbc.cz
Ing. Pavčová Nikola státní občanství pro okres ČESKÁ LÍPA a SEMILY; metodik agend státního občanství a spr. činností C 208 485226382
778 546 312
nikola.pavcova@kraj-lbc.cz
Mgr. Fátor David metodik správních činností - evidence obyvatel, OP a CD C 208 485226232
725 270 116
david.fator@kraj-lbc.cz
Bc. Svatoňová Jaroslava státní občanství pro okres JABLONEC NAD NISOU; metodik matrik, vidimace a legalizace; potvrzování matričních dokladů do ciziny C 210 485226372
725 311 020
jaroslava.svatonova@kraj-lbc.cz
Čermáková Věra státní občanství pro okres LIBEREC; metodik krajské matriční spisovny C 211 485226381
770 169 784
vera.cermakova@kraj-lbc.cz