Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Správní odbor

Oddělení přestupků a voleb

Právní předpisy:

 • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění

 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Náplň činnosti oddělení přestupků a voleb dle Organizačního řádu KÚLK

Přenesená působnost

 1. ve věcech přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku občanského soužití, majetku, veřejného pořádku, všeobecné vnitřní správy, matrik, jména a příjmení; a dále ve věcech přestupků podle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, a podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, kde je dána příslušnost úřadu podle § 67 odst. 1 písm. a) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:
  1. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí přestupkových orgánů na úrovni obcí
  2. rozhoduje o podaných žádostech účastníků řízení na povolení obnovy řízení dle § 100 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a přezkoumává pravomocná rozhodnutí přestupkových orgánů na úrovni obcí
  3. z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává pravomocná rozhodnutí přestupkových orgánů na úrovni obcí v přezkumném řízení dle § 94 an. správního řádu
 2. vypracovává a zasílá Ministerstvu vnitra ČR roční sumář – výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy na území kraje
 3. ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  1. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí ohlašoven
  2. rozhoduje o podaných žádostech účastníků řízení na povolení obnovy řízení dle § 100 správního řádu a přezkoumává pravomocná rozhodnutí ohlašoven
  3. z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává pravomocná rozhodnutí ohlašoven v přezkumném řízení dle § 94. správního řádu
 4. ve věci odepření vydání cestovního dokladu dle § 23 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů:
  1. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  2. rozhoduje o podaných žádostech účastníků řízení na povolení obnovy řízení dle § 100 správního řádu a přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  3. z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v přezkumném řízení dle § 94 an. správního řádu
 5. ve věci občanských průkazů dle § 35 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění:
  1. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  2. rozhoduje o podaných žádostech účastníků řízení na povolení obnovy řízení dle § 100 správního řádu a přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  3. z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v přezkumném řízení dle § 94 an. správního řádu
 6. zajišťuje výkon státní správy na úseku voleb tam, kde je v právním předpisu úřad jmenován volebním orgánem a na základě zmocnění zákona
 7. na základě zmocnění v právním předpisu ověřuje způsobilost pro výkon činnosti na úseku voleb
 8. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutím obecních úřadů podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyřizuje stížnosti na postup obecních úřadů při vyřizování žádostí o poskytování informací podle § 16a) tohoto zákona
 9. zajišťuje plnění úkolů svěřených úřadu při konání referenda
 10. zajišťuje plnění úkolů svěřených krajskému úřadu při konání sčítání lidu, domů a bytů
 11. provádí a zajišťuje metodickou a kontrolní činnost ve vztahu k příslušným prvoinstančním orgánům na úseku státní správy v mezích své působnosti
 12. poskytuje odbornou pomoc a konzultace, pokud jde o problematiku správního řízení, zejm. přestupkového řízení

Samostatná působnost

 1. podává oddělení kontaktní centrum na odboru informatiky informace o konání nových voleb do zastupitelstev obcí v Libereckém kraji

Kontakty

Kroupová Pavlína Mgr.
485 226 434
kancelář: C207
vedoucí oddělení přestupků a voleb
Valášek Zdeněk Mgr.
485 226 380
kancelář: C206
přestupky, volby
Žalud Pavel Mgr.
485 226 379
kancelář: C206
přestupky, volby
Legerová Michaela Ing.
485 226 351
kancelář: C206
přestupky, volby