Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Správní odbor

Oddělení Krajský živnostenský úřad

133 oddělení Krajský živnostenský úřad
 

Přenesená působnost

 1. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost včetně výkonu funkce centrálních registračních míst a jednotných kontaktních míst vůči obecním živnostenským úřadům, koordinuje společnou kontrolní činnost obecních živnostenských úřadů s Českou obchodní inspekcí, Policií České republiky a jinými orgány veřejné správy, zpracovává požadavky na součinnost a vyhodnocuje výsledky kontrolní činnosti obecních živnostenských úřadů na žádost Ministerstva průmyslu a obchodu
   
 2. organizuje a řídí porady vedoucích obecních živnostenských úřadů, metodicky usměrňuje a sjednocuje postupy k aplikaci živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů u obecních živnostenských úřadů, může nařídit provedení živnostenské kontroly obecním živnostenským úřadům, vyřizuje stížnosti na činnost obecních živnostenských úřadů, posuzuje a schvaluje požadavky obecních živnostenských úřadů na opravu dat zapsaných do živnostenského rejstříku, eviduje informace k nestandardním dotazům do externích registrů veřejné správy a podává o této činnosti přehledy správci živnostenského rejstříku, vyřizuje žádosti obecních živnostenských úřadů o prodloužení lhůty k vydání výpisu podle § 47 odst. 9 živnostenského zákona, dozoruje dodržování pravidel užití informačních systémů veřejné správy obecními živnostenskými úřady
   
 3. provádí úkony svěřené nadřízenému správnímu orgánu podle zákona správní řád a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zejména rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecních živnostenských úřadů, přezkoumává pravomocná rozhodnutí a rozhoduje o žádostech účastníků na povolení obnovy řízení ve věcech:
  a) vzniku, změny, zániku živnostenského oprávnění
  b) přestupků podle živnostenského zákona
  c) přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady na úseku podnikání a na úseku  
       porušování práv k obchodní firmě podle zákona o některých přestupcích      
  d) přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady podle zákona na ochranu
      spotřebitele 
  e) přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady podle zákona o omezení provozu
       zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
  f)  přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady na úseku značení tabákových
      výrobků podle zákona o spotřebních daních, na úseku značení lihu a nakládání s lihem podle
      zákona o povinném značení lihu, na úseku dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových
      výrobků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  g) přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady podle zákona o některých 
      podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, podle
      zákona o drahách, podle zákona o civilním letectví, podle zákona o vnitrozemské plavbě, podle
      zákona o silniční dopravě
  h) přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady podle zákona o pohřebnictví
  i)  přestupků na úseku cenové kontroly prováděné obecními úřady podle § 11 a § 13 zákona
      o  cenách
  j)  vyřazení zemědělského podnikatele z evidence

4.  spolupracuje s odborem živností Ministerstva průmyslu a obchodu při zajišťování jednotnosti
     stanovisek k živnostenskému zákonu a předpisům souvisejícím, zpracovává koncepční 
     materiály k aplikaci živnostenskoprávních předpisů

5.  poskytuje metodickou pomoc a poradenství při aplikaci živnostenskoprávních předpisů ostatním
     odborům krajského úřadu, jiným orgánům veřejné správy a veřejnosti

6.  spolupracuje na úseku živnostenského podnikání a podnikání v zemědělství s příslušnými
     správními úřady,
v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské
     podnikání a podnikání v zemědělství, spolupracuje s hospodářskou a agrární komorou,
     podnikatelskými svazy a sdruženími

7.  je provozovatelem živnostenského rejstříku, vydává na žádost sestavy z veřejné části
     živnostenského rejstříku

8.  vykonává koordinační kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům na
     úseku podnikání v zemědělství

9.   vyřizuje podněty a vykonává dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy, vede řízení
      podle zákona o kontrole a projednává přestupky v prvním stupni podle zákona o regulaci
      reklamy, ukládá správní tresty případně zvláštní opatření

10.  spolupracuje na úseku regulace reklamy s příslušnými správními orgány a profesními
       sdruženími
, v případě potřeby si vyžaduje od těchto orgánů odborná stanoviska

11.  vyřizuje podněty a provádí cenovou kontrolu prodeje zboží a služeb v maloobchodě v obvodu
       Libereckého kraje podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
,
       projednává přestupky v prvním stupni a ukládá správní tresty za porušení § 11, § 13 a § 13a
       zákona o cenách

12.  zpracovává požadavky na součinnost vyžádané odborem cenové politiky Ministerstva financí,
       zejména vyhotovuje přehled provedených cenových kontrol a pravomocných rozhodnutí o
       uložení pokuty a předává je ke zveřejnění v Cenovém věstníku podle zákona o cenách,
       shromažďuje za Liberecký kraj informace o provedené cenové regulaci nařízením kraje podle
       zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen a informace předává na vyžádání
       Ministerstvu financí

13.  vede agendu veřejných sbírek podle zákona o veřejných sbírkách, včetně kontroly a dozoru,
       projednává přestupky fyzických a právnických osob v prvním stupni a ukládá správní tresty za
       porušení § 25, § 25a  zákona o veřejných sbírkách

14.  provádí identifikaci fyzické a právnické osoby podle zákona o některých opatřeních proti
       legalizaci výnosu z trestné činnosti
, a vystavuje o provedení identifikace veřejnou listinu

 

Oddělení Krajský živnostenský úřad

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Koutová Ivana vedoucí oddělení Krajský živnostenský úřad C 204 485226641
606 781 157
Ivana.koutova@kraj-lbc.cz
Pospíšilová Diana kontrolor, veřejné sbírky C 205 485226320
739 541 638
diana.pospisilova@kraj-lbc.cz
Bc. Žák Vítězslav Ondřej metodik a kontrolor C 205 485226644
vitezslav_ondrej.zak@kraj-lbc.cz