Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Správní odbor

Regulace reklamy

Informace k zákonu č. 40/1995o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, jehož dodržování v rámci Libereckého kraje dozoruje Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor, oddělení Krajský živnostenský úřad.

Zákon o regulaci reklamy

Tento zákon zapracovává příslušné právní předpisy Evropských společenství v oblasti regulace reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, srovnávací, na tabákové výrobky, na humánní léčivé přípravky, na veterinárné léčivé přípravky, na potraviny a na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a upravuje obecné požadavky na reklamu a její šíření včetně postihů za porušení povinností podle tohoto zákona
a stanovení orgánů dozoru. Dále upravuje regulaci reklamy na alkoholické nápoje, na přípravky na ocharnu rostlin, na střelné zbraně a střelivo a na činnosti v pohřebnictví.

Dozorové orgány na úseku regulace reklamy a jejich kompetence:

a) pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a pro sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,

b) pro reklamu na humánní léčivé přípravky, na lidské tkáně a buňky a sponzorování v této oblasti - Státní ústav pro kontrolu léčiv,

c) pro reklamu na zdravotní péči a sponzorování v této oblasti - Ministerstvo zdravotnictví,

d) pro reklamu na přípravky na ochranu rostlin - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,

e) pro reklamu na veterinární léčivé přípravky - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,

f) pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky - Úřad pro ochranu osobních údajů,

g) v ostatních případech - oblast regulace reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, srovnávací, skryté, na tabákové výrobky, na potraviny, reklamy na alkoholické nápoje, na dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby, na střelné zbraně a střelivo a na činnosti v pohřebnictví - Krajské živnostenské úřady .