Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Správní odbor

Členění a náplň činnosti odboru

Správní odbor je krajským živnostenským úřadem podle ustanovení § 1, písm. b), zákona 
č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Správní odbor se člení na:

 • oddělení matriky a státního občanství
 • oddělení přestupků a voleb
 • oddělení Krajský živnostenský úřad

131 oddělení matrik a státního občanství

Oddělení matrik a státního občanství provádí kontrolní činnosti a poskytuje metodickou pomoc:

215 obcím na úseku evidence obyvatel-ohlašovna.

176 obcím na úseku vidimace a legalizace.

47 matričním úřadům – vedení matrik a matriční spisovny, užívání jména a příjmení.

10 matričním úřadům v postavení úřadu s rozšířenou působností.

10 OÚORP – úseky správních činností EO a RČ, OP a CD.
 

Přenesená působnost  

Provádí a zajišťuje výkon působností a správních agend zejména podle zákona 

 1. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 2. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 3. č. 91/2012 Sb., zákon o mezinárodním právu soukromém
 4. č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
 5. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 6. č.  40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění pozdějších předpisů
 7. č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
 8. č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů
 9. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 10. č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 11. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)
 12. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zejména:

 1. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči matričním úřadům ve svém správním obvodu na úseku matrik, jména a příjmení, státního občanství a agend souvisejících

 2. provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin včetně metodické pomoci u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a kontroly výkonu přenesené působnosti matričních úřadů ve správním obvodu kraje a další úkony spojené s agendou matrik podle zákona o matrikách

 3. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním úřadům ve svém správním obvodu na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

 4. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním úřadům ve svém správním obvodu na úseku vidimace a legalizace, příp. dalších činností podle působnosti oddělení

 5. vykonává působnosti podle zákona o matrikách, vede matriční spisovnu a zajišťuje úkony s tím spojené podle příslušných předpisů
 6. zajišťuje přípravu a provedení zkoušek ověřování odborné způsobilosti k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin (matriční zkouška) zaměstnanců zařazených do matričních úřadů ve svém správním obvodu

 7. vede evidenci příprav a provedení matričních zkoušek v LK

 8. zajišťuje výkon agendy státního občanství podle příslušných právních předpisů

 9. zajišťuje přípravu a provádění slavnostních obřadů – složení státoobčanského slibu po udělení státního občanství České republiky a předání „Listiny o udělení státního občanství“

 10. je zpracovatelem a uživatelem údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel pro Ministerstvo vnitra, a to v rozsahu zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, v rámci součinnosti s ostatními státními orgány vydává na základě jejich dožádání o těchto údajích písemné potvrzení
 11. poskytuje písemně údaje obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti vedené v informačním systému k jeho osobě

 12. provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

 13. zajišťuje provedení zkoušek uchazečů úřadů obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu – ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

 14. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutím matričních úřadů na úseku matrik a změny jména a příjmení a zajišťuje postupy dle správního řádu v rámci svých působností

 15. rozhoduje o podaných odvoláních ve věci zápisu údajů souvisejících s trvalým pobytem a zápisů adresy pro doručování dle zvláštního právního předpisu do ISEO dle zákona o evidenci obyvatel a zajišťuje postupy dle správního řádu v rámci svých působností

 16. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí o přestupku ve věcech evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů

 17. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí o přestupku ve věcech matrik, jména a příjmení

 18. ve věci odepření vydání cestovního dokladu podle § 23 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů:
  a) rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  b) rozhoduje o podaných žádostech účastníků řízení na povolení obnovy řízení podle § 100 správního řádu a přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  c) z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v přezkumném řízení dle § 94 a dalších správního řádu

 19. ve věci občanských průkazů podle § 35 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů:
  a) rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  b) rozhoduje o podaných žádostech účastníků řízení na povolení obnovy řízení podle § 100 správního řádu a přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  c) z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřad obcí s rozšířenou působností v přezkumném řízení podle § 94 an. správního řádu

 20. vyměřuje a vybírá správní poplatky za úkony dle náplně oddělení, stanovené v sazebníku správních poplatků – zákon č. 634/2004 Sb., v platném znění

 21. provádí legalizaci matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. 12. 1958, vydaných matričními úřady, mají-li být použity v cizině

 22. vede vzory otisků úředních razítek matričních úřadů a podpisové vzory matrikářů včetně jejich změn a plnění oznamovacích povinností

 23. vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisech matrik vedených do 31. 12. 1958 v případech, je-li osvědčen právní zájem a nelze-li údaj zjistit z matriční knihy, popřípadě je vznesena námitka o správnosti zápisu v matriční knize

 24. povoluje nahlédnout do sbírky listin, kterou vede a aktualizuje, za splnění podmínek stanovených platným právním předpisem

 25. vede vzory otisků úředních razítek obcí s rozšířenou působností a podpisové vzory úředníků provádějících vidimaci a legalizaci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností včetně jejich změn a plní oznamovací povinnost vůči Ministerstvu zahraničních věcí

 26. vede evidenci úředníků provádějících u krajského úřadu vidimaci a legalizaci, včetně plnění oznamovací povinnosti vůči MV v případě jejich změn a vede evidenci paralelně vedených ověřovacích knih

 27. rozhoduje o povolení uzavření manželství zástupcem podle občanského zákoníku

 28. zajišťuje obnovení opisu matriční knihy pořízený podle dřívějších předpisů, pokud se tato zničí nebo ztratí a není-li zachována sbírka listin

132 oddělení přestupků a voleb

Přenesená působnost

 1. ve věcech přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku občanského soužití, majetku, veřejného pořádku, všeobecné vnitřní správy, matrik, jména a příjmení; a dále ve věcech přestupků podle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, a podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, kde je dána příslušnost úřadu podle § 67 odst. 1 písm. a) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:  
  1. a)rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí přestupkových orgánů na úrovni obcí
  2. b)rozhoduje o podaných žádostech účastníků řízení na povolení obnovy řízení podle 
  3. § 100 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a přezkoumává pravomocná rozhodnutí přestupkových orgánů na úrovni obcí
  4. c)z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává pravomocná rozhodnutí přestupkových orgánů na úrovni obcí v přezkumném řízení podle § 94 an. správního řádu
 2. vypracovává a zasílá MV roční sumář – výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy na území kraje
 3. ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  1. a)rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí ohlašoven
  2. b)rozhoduje o podaných žádostech účastníků řízení na povolení obnovy řízení podle 
  3. § 100 správního řádu a přezkoumává pravomocná rozhodnutí ohlašoven
  4. c)z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává pravomocná rozhodnutí ohlašoven v přezkumném řízení podle § 94 an. správního řádu
 4. ve věci odepření vydání cestovního dokladu podle § 23 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů:
  1. a)rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  2. b)rozhoduje o podaných žádostech účastníků řízení na povolení obnovy řízení podle 
  3. § 100 správního řádu a přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  4. c)z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v přezkumném řízení dle § 94 a dalších správního řádu
 5. ve věci občanských průkazů podle § 35 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění:
  1. a)rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  2. b)rozhoduje o podaných žádostech účastníků řízení na povolení obnovy řízení podle 
  3. § 100 správního řádu a přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  4. c)z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v přezkumném řízení podle § 94 an. správního řádu
 6. zajišťuje výkon státní správy na úseku voleb tam, kde je v právním předpisu úřad jmenován volebním orgánem a na základě zmocnění zákona
 7. na základě zmocnění v právním předpisu ověřuje způsobilost pro výkon činnosti na úseku voleb 
 8. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutím obecních úřadů podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a vyřizuje stížnosti na postup obecních úřadů při vyřizování žádostí o poskytování informací podle § 16a) tohoto zákona
 9. zajišťuje plnění úkolů svěřených úřadu při konání referenda 
 10. zajišťuje plnění úkolů svěřených krajskému úřadu při konání sčítání lidu, domů a bytů
 11. provádí a zajišťuje metodickou a kontrolní činnost ve vztahu k příslušným prvoinstančním orgánům na úseku státní správy v mezích své působnosti
 12. poskytuje odbornou pomoc a konzultace, pokud jde o problematiku správního řízení, zejm. přestupkového řízení

133 oddělení Krajský živnostenský úřad

Přenesená působnost

 1. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost včetně výkonu funkce centrálních registračních míst a jednotných kontaktních míst vůči obecním živnostenským úřadům, koordinuje společnou kontrolní činnost obecních živnostenských úřadů s Českou obchodní inspekcí, Policií České republiky a jinými orgány veřejné správy, zpracovává požadavky na součinnost a vyhodnocuje výsledky kontrolní činnosti obecních živnostenských úřadů na žádost Ministerstva průmyslu a obchodu

 2. organizuje a řídí porady vedoucích obecních živnostenských úřadů, metodicky usměrňuje a sjednocuje postupy k aplikaci živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů u obecních živnostenských úřadů, může nařídit provedení živnostenské kontroly obecním živnostenským úřadům, vyřizuje stížnosti na činnost obecních živnostenských úřadů, posuzuje a schvaluje požadavky obecních živnostenských úřadů na opravu dat zapsaných do živnostenského rejstříku, eviduje informace k nestandardním dotazům do externích registrů veřejné správy a podává o této činnosti přehledy správci živnostenského rejstříku, vyřizuje žádosti obecních živnostenských úřadů o prodloužení lhůty k vydání výpisu podle § 47 odst. 9 živnostenského zákona, dozoruje dodržování pravidel užití informačních systémů veřejné správy obecními živnostenskými úřady
   
 3. provádí úkony svěřené nadřízenému správnímu orgánu podle zákona správní řád a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zejména rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecních živnostenských úřadů, přezkoumává pravomocná rozhodnutí a rozhoduje o žádostech účastníků na povolení obnovy řízení ve věcech:
  a) vzniku, změny, zániku živnostenského oprávnění
  b) přestupků podle živnostenského zákona
  c) přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady na úseku podnikání a  na úseku
      porušování práv k obchodní firmě podle zákona o některých přestupcích
  d) přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady podle zákona na ochranu 
      spotřebitele 
  e) přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady podle zákona omezení provozu
      zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
  f) přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady na úseku značení tabákových
     výrobků podle zákona o spotřebních daních, na úseku značení lihu a nakládání s lihem podle
     zákona o povinném zančení lihu, na úseku dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových
     výrobků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
   g) přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady podle zákona o některých
       podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, podle
       zákona o drahách, podle zákona o civilním letectví, podle zákona o vnitrozemské plavbě,
       podle zákona o silniční dopravě
   h) přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady podle zákona o pohřebnictví
    i) přestupků na úseku cenové kontroly prováděné obecními úřady podle § 11 a § 13 zákona
       o cenách
    j) vyřazení zemědělského podnikatele z evidence

4.  spolupracuje s odborem živností Ministerstva průmyslu a obchodu při zajišťování jednotnosti 
     stanovisek k živnostenskému zákonu a předpisům souvisejícím, zpracovává koncepční 
     materiály k aplikaci živnostenskoprávních předpisů

5.  poskytuje metodickou pomoc a poradenství při aplikaci živnostenskoprávních předpisů ostatním
     odborům krajského úřadu, jiným orgánům veřejné správy a veřejnosti

6. spolupracuje na úseku živnostenského podnikání a podnikání v zemědělství s příslušnými
    správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské 
    podnikání a podnikání v zemědělství, spolupracuje s hospodářskou a agrární komorou,
    podnikatelskými svazy a sdruženími

7.  je provozovatelem živnostenského rejstříku, vydává na žádost sestavy z veřejné části
     živnostenského rejstříku

8.  vykonává koordinační kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům na
     úseku podnikání v zemědělství

9. vyřizuje podněty a vykonává dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy, vede řízení 
    podle zákona o kontrole a projednává přestupky v prvním stupni podle zákona o regulaci
    reklamy, ukládá správní tresty případně zvláštní opatření

10. spolupracuje na úseku regulace reklamy s příslušnými správními orgány a profesními
      sdruženími, v případě potřeby si vyžaduje od těchto orgánů odborná stanoviska

11. vyřizuje podněty a provádí cenovou kontrolu prodeje zboží a služeb v maloobchodě v obvodu
      Libereckého kraje podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
      projednává přestupky v prvním stupni a ukládá správní tresty za porušení § 11, § 13 a § 13a
      zákona o cenách

12. zpracovává požadavky na součinnost vyžádané odborem cenové politiky Ministerstva financí,
      zejména vyhotovuje přehled provedených cenových kontrol a pravomocných rozhodnutí o
      uložení pokuty a předává je ke zveřejnění v Cenovém věstníku podle zákona o cenách,
      shromažďuje za Liberecký kraj informace o provedené cenové regulaci nařízením kraje podle
      zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen a informace předává na vyžádání
      Ministerstvu financí

13. vede agendu veřejných sbírek podle zákona o veřejných sbírkách, včetně kontroly a dozoru,
      projednává přestupky fyzických a právnických osob v prvním stupni a ukládá správní tresty za
      porušení § 25, § 25a  zákona o veřejných sbírkách

14.  provádí identifikaci fyzické a právnické osoby podle zákona o některých opatřeních proti
       legalizaci výnosu z trestné činnosti, a vystavuje o provedení identifikace veřejnou listinu

Další činnosti odboru

Samostatná působnost

 1. spolupracuje s odborem regionálního rozvoje a evropských projektů při přípravě
  a realizaci projektů kraje a jeho příspěvkových organizací, poskytuje mu potřebnou součinnost včetně zastoupení v projektových týmech vytvořených pro jednotlivé projekty kraje a jeho příspěvkových organizací

 2. zajišťuje odborné zaměření projektů předkládaných do evropských dotačních titulů

 3. podílí se na zpracování projektových záměrů, zpracování, projednání a předložení projektových žádostí a na realizaci projektů, včetně jejich financování

 4. vydává potvrzení v rámci působnosti odboru podle ustanovení § 15a zákona
  č. 129/2000 Sb., o krajích

 5. zajišťuje připomínkování právních předpisů za Liberecký kraj
   
 6. zpracovává a připravuje materiály pro volbu přísedících krajského soudu

Přenesená působnost

 1. rozhoduje o vyslovení souhlasu s veřejnoprávními smlouvami uzavřenými mezi obcemi Libereckého kraje
   
 2. zajišťuje vyřizování petic a stížností doručených Libereckému kraji
   
 3. provádí autorizovanou konverzi dokumentů z moci úřední podle zákona č. 300/2008 Sb.,o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a vyhlášky MV č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
   
 4. poskytuje metodickou pomoc k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
   
 5. zajišťuje metodickou pomoc a konzultace k problematice úřední desky
   
 6. poskytuje metodickou pomoc k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, a k dalším zákonům v oblasti veřejného práva a výkonu státní správy