Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Správní odbor

Metodická stanoviska ke správnímu řádu

Metodická stanoviska vydaná v roce 2005

MS č. 2 Úřední deska - její obsah - dálkový přenos
MS č. 3 Oprávněná úřední osoba - vztah § 15 a § 69 z hlediska podepisování rozhodnutí
MS č. 4 Ustanovení opatrovníka - § 32 (akt. 3/2013)
MS č. 5 Vztah a vazba § 45 odst. 4 správního řádu na § 41 odst. 8
MS č. 6 § 63 ve vazbě na § 76 odst. 3 a § 72 - vykázání z místa konání úkonu
MS č. 7 Pořízení kopie ze spisu
MS č. 8 Přechodná ustanovení - § 181 - vydávání usnesení
MS č. 9 Odvolání jako zvláštní druh podání § 82/2 - důsledky nedodržení povinných obsahových náležitostí
 
Metodická stanoviska vydaná v roce 2006 
MS č. 10 Vztah § 65 odst. 1 a § 137 odst. 1 a § 138 správního řádu
MS č. 11 § 65 odst. 1 přerušení řízení a jeho dopad na lhůtu pro vydání rozhodnutí  (akt. 1/2010)
MS č. 12 Přerušení správního řízení z důvodu nezaplacení správního poplatku
MS č. 13 § 69 odst. 2 - v jaké části rozhodnutí uvádět jména a příjmení všech účastníků
MS č. 14 Adresy na obálkách (fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikající)
MS č. 15 Zahájení správního řízení na návrh - oznámení o zahájení řízení - § 47 odst. 1
MS č. 16 § 179 odst. 1 - vztah mezi 1. a 2. větou
MS č. 17 Okamžik nabytí právní moci rozhodnutí v případě vzdání se práva podat odvolání a v případě, že odvolatel vzal podané odvolání zpět
MS č. 18 Je nutné zahajovat a vést řízení, pokud jeho výsledkem má být vydání usnesení-
MS č. 19 § 42 ve vztahu k § 37 a § 12 správního řádu
MS č. 20 Musí být v případě osob neznámého pobytu nebo sídla, jimž se prokazatelně nedaří doručovat a osob, které nejsou známy ustanoven opatrovník, nebo jim lze správní písemnosti doručovat veřejnou vyhláškou-
MS č. 21 Umožňuje § 38 správního řádu i zasílání kopií spisu oprávněným osobám-
MS č. 22 Příkaz podle § 150 správního řádu ve vazbě na § 79 odst. 5 (paušální náklady řízení)
MS č. 23 Zahájení řízení z moci úřední podle § 46 odst. 1 správního řádu doručením
MS č. 24 Odvolací řízení a postup podle § 36 odst. 3 SŘ
MS č. 25 Podle jakého ustanovení správního řádu se zastaví správní řízení zahájené z moci úřední, odpadl-li jeho důvod, např. porušení právního předpisu nebylo provedeným řízením prokázáno-
MS č. 26 Výkon rozhodnutí podle nového správního řádu
MS č. 27 Náklady za vyhotovení potřebného počtu stejnopisů odvolání za odvolatele
MS č. 28 Nejdříve ustanovit opatrovníka, až potom zahájit správní řízení z moci úřední
MS č. 29 Doručování - poznámka v adrese na obálce
 
Metodická stanoviska vydaná v roce 2007
MS č. 30 Funkční příslušnost k rozhodování o vyloučení člena kolegiálního orgánu obce z projednávání a rozhodování věci ve správním řízení (rozhodování o podjatosti)
MS č. 31 Doručování - poznámka v adrese na obálce - k zamezení prodlužování úložní lhůty zásilek doručovaných Českou poštou, s.p.
MS č. 32 Doručování písemností ve vztahu k úkonu týkajícího se dožádání podle § 13 správního řádu
MS č. 33 Postup správního orgánu v případě, že po zahájení řízení vedeného o žádosti (na návrh) pozbyl žadatel (navrhovatel) oprávnění podat žádost (návrh) - zánik aktivní legitimace v průběhu správního řízení
MS č. 34 Prohlášení (podpis) zmocněnce potvrzujícího, že plnou moc přijímá a souhlasí s tím, že bude účastníka řízení (zmocnitele) zastupovat, není nutnou (zákonnou) náležitostí plné moci (akt. 2/2016)

Metodická stanoviska vydaná v roce 2008
MS č. 35 Doručování písemností účastníkovi řízení (fyzické osobě), který se zřejmě zdržuje na jiné adrese, než je jeho trvalý pobyt, aniž by však zatím požádal správní orgán o doručování na tuto adresu podle § 19 ods
MS č. 36 Může zmocněnec – fyzická a právnická osoba udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za účastníka jednala, a za jakých podmínek? 
(akt. 2/2016)
MS č. 37 Doručování v rámci správního řízení s velkým počtem účastníků podle § 144 správního řádu
MS č. 38 Zahájené přezkumné řízení není předběžnou otázkou ve věci, o které již předtím bylo pravomocně rozhodnuto, a tudíž není ani dán důvod k přerušení řízení

Metodická stanoviska vydaná v roce 2009
MS č. 39 Zkrácení úložní doby písemností na 10 dnů od 1.7.2009
MS č. 40 Způsoby doručování
MS č. 41 Závazné stanovisko podle § 149 správního řádu – proces přijímání a obsah závazného stanoviska 
 

Metodická stanoviska vydaná v roce 2010
MS č. 42 Vyznačování právní moci - především v návaznosti na datové schránky a autorizovanou konverzi
MS č. 43 Obec – obecní úřad je orgánem veřejné moci, ale rovněž může být i v postavení právnické osoby jako účastníka správního řízení (akt. 2/2016)

Metodická stanoviska vydaná v roce 2011

MS č. 44 Odůvodnění je stále důležitější částí rozhodnutí správního orgánu 
MS č. 45 O podjatosti namítnuté účastníkem řízení až po vydání rozhodnutí již nelze rozhodnout
MS č. 46 Upozornění na problém, který se objevil v souvislosti s doručováním písemností ze správního řízení fyzickým osobám, které nemají zřízenu domovní schránku 

Metodická stanoviska vydaná v roce 2012
MS č. 47 Text „ULOŽIT JEN 10 DNÍ“ nutno doplňovat na doručovací obálky
MS č. 48 Místní šetření – ohledání podle § 54 správního řádu nutno žadateli zpoplatnit 
MS č. 49 Zveřejňování exekučního rozhodnutí a dalších písemností na úřední desce
MS č. 50 Využívání a shromažďování údajů ze základního registru obyvatel v tištěné podobě  
 
 

Metodická stanoviska vydaná v roce 2015
MS č. 51 Doručování písemnosti fyzické osobě na adresu místa trvalého pobytu, kterým je sídlo ohlašovny – „apel“ obecním úřadům přebírat oznámení o uložení písemnosti a poučení

MS č. 52 Doručování písemnosti veřejnou vyhláškou, jde-li podle § 25 odst. 3 správního řádu o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech vícero obcí
MS č. 53 Doručování písemnosti fyzické osobě na adresu místa trvalého pobytu, kterým je sídlo ohlašovny – upozornění na povinnost obecních úřadů přebírat oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

Metodická stanoviska vydaná v roce 2016

MS č. 54 „Obyčejný“ e-mail bez zaručeného elektronického podpisu, aniž by byl do 5 dnů podle § 37 odst. 4 věta druhá správního řádu dodatečně řádně potvrzen, nelze ani po novelizaci správního řádu zákonem č. 298/2016 Sb. považovat za řádně učiněné podání podle § 37 správního řádu

Metodická stanoviska vydaná v roce 2019
MS č. 55 Doručování ve správním řízení pokud se zmocněnec účastníka nechal v řízení zastupovat jinou osobou na základě udělené tzv. substituční plné moci