Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Správní odbor

Změny po novele a zákon

Nejdůležitější změny v novele zákona o VS:

 • Sbírka je zahájena dnem následujícím po dni doručení osvědčení, pokud právnická osoba neuvede v oznámení jako den zahájení sbírky datum pozdější; dříve nesmí být sbírka zahájena ani propagována
 • VS se bude moci konat na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.
 • Právnická osoba si určí den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování, koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší než 1 rok.
 • Den v roce ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování, ( první průběžné vyúčtování může být zpracováno za dobu delší než kalendářní rok, nejdéle však do 18 měsíců ode dne zahájení sbírky)není-li tento den totožný se dnem uvedeným v oznámení.
 • Změnit a rozšířit způsob provádění sbírky na jiný než je v zákoně o VS lze pouze na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu.
 •  VS končí dnem uvedeným právnickou osobou v oznámení, nebo dnem uvedeným v rozhodnutí příslušného krajského úřadu.
 • Sbírku může právnická osoba ukončit kdykoliv přede dnem uvedeným v oznámení. Avšak právnická osoba je povinna tuto skutečnost oznámit příslušnému krajskému úřadu do 5 pracovních dnů.
 • Ukončení sbírky konané na dobu neurčitou právnická osoba písemně oznámí příslušnému krajskému úřadu nejpozději 30 dní před jejím ukončením.
 • Právnická osoba může před ukončením sbírky konané na dobu určitou písemně oznámit příslušnému krajskému úřadu její prodloužení s uvedením nového data ukončení sbírky, a to nejpozději poslední den konání sbírky. U sbírek konaných na dobu určitou po dobu delší než 1 rok zároveň právnická osoba doplní údaj ke kterému dni se bude provádět průběžné vyúčtování.
 • Sbírku, která byla oznámena jako sbírka konaná na dobu určitou, nelze po zveřejnění jejího osvědčení změnit na sbírku konanou na dobu neurčitou.
 • Rozšíření konání VS o způsob složení hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou
 • V případě, že si nechá PO u obecního úřadu, kde se sbírka koná, ověřit sběrací listiny, nově předkládá i originál nebo kopii osvědčení z krajského úřadu.
 • Pokladničky: Má-li být stejná pokladnička použita ke konání sbírky ve správních obvodech více obecních úřadů, právnická osoba ji viditelně opatří nápisem “putovní pokladnička”; pečetí ji obecní úřad, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo; má-li být použito více putovních pokladniček ke konání jedné sbírky, označují se jednou číselnou řadou pro všechny správní obvody, v nichž mají být použity.
 • Otevření pokladničky s uvedením data pracovního dne, místa a hodiny otevření musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu pokladničku umístila. Otevření putovní pokladničky se oznamuje obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo.
 • Otevření pokladničky musí být přítomni oprávněný zástupceprávnické osoby a 1 zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu. Koná-li sbírku obec, musí být přítomni 3 zástupci obce, z nichž 1 je zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu; jde-li o sbírku kraje, 3 zástupci kraje, z nichž 1 je zaměstnancem kraje zařazeným do krajského úřadu; zástupci si navzájem prokážou svoji totožnost. V zápise o provedeném otevření pokladničky potvrdí svými podpisy výši finanční částky vyjmuté z pokladničky. Vyhotovený zápis je součástí dokladů předkládaných k provedení kontroly vyúčtování sbírky.
 • Koná-li se sbírka prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, vede právnická osoba o vstupenkách určených k prodeji evidenci, v níž je uvedeno, kolik vstupenek bylo určeno k prodeji, jaká je výše příspěvku, kolik vstupenek bylo skutečně prodáno, celkový objem příspěvků získaných z prodeje vstupenek a jak bylo naloženo se vstupenkami, které nebyly prodány. Do hrubého výtěžku sbírky se zahrnuje výše příspěvku.
 • Fyzická osoba pověřená prováděním sbírky se na požádání vykáže kopií osvědčení příslušného úřadu, plnou mocí právnické osoby, která obsahuje jméno, příjmení, popřípadě též titul a vědeckou hodnost a dále datum narození, adresu místa trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu této fyzické osoby, plná moc musí být opatřena pořadovým číslem, podpisy statutárních orgánů právnické osoby a otiskem jejího razítka.
 • Koná-li se sbírka složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou, účtuje právnická osoba o takovémto vkladu položkově způsobem jednoznačně identifikujícím vazbu vkladu do pokladny na sbírku.
 • Právnická osoba je povinna pro každou sbírku zřídit zvláštní bankovní účet, na který převede hrubý výtěžek sbírky. Povinnost zřizovat zvláštní bankovní účet se nevztahuje na sbírky konané výlučně prostřednictvím pokladniček nebo sběracích listin po dobu nejvýše 3 měsíců. Právnická osoba účtuje o nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých sbírek tak, aby prokázala soulad účetních záznamů s vyúčtováním sbírky.
 •  Přestupky
   
 • Celé znění zákona - aktualizace ke dni 28. 6. 2022